هاست ارزان

plan +A

فضا 500 مگابایت
پهنای نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل انی

plan +B

فضا 1000 مگابایت
پهنای نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل انی

plan +C

فضا 5000 مگابایت
پهنای نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل انی

plan +D

فضا نامحدود
پهنای نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل انی